Kinderdagverblijf
Gastouderbureau

Privacybeleid ‘Kinderdagverblijf de Kei’

Kinderdagverblijf de Kei hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderdagverblijf de Kei houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als kinderdagverblijf de Kei zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kinderdagverblijf de Kei
Rodenweg 3
5451 NH
Mill
info@kinderdagverblijfdekei.nl
0485-210087 of 06-13180151
Contactpersoon: Rowan van Gemert of Anita van Gemert

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Van ouders/verzorgers en kinderen:
Je persoonsgegevens worden door de Kei verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Het aangaan van overeenkomsten en contracten
- Het versturen van nieuwsbrieven
- Informatieverstrekking via de mail of via whats’app
- Het incasseren en factureren voor de opvang
- Voor de belastingdienst
- Voor onze boekhouding
- Passende opvang bieden bij bijv. problemen in de gezondheid of m.b.t. allergieën e.d.
Medewerkers:
Je persoonsgegevens worden door de Kei verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
- Salariëring
- Voor onze boekhouding en verzekeringen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- BSN nummers van kinderen en ouders
- Bankgegevens
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- E-mail adres
- Kopie identiteitsbewijs (medewerkers)
- Burgerlijke staat
- Gegevens over gezondheid
- Gegevens m.b.t. huisarts, tandarts, zorgverzekeraar
- Gegevens achterwacht(en)

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de salarisadministratie, de boekhouding, NioKids (administratiesysteem) GGD, Belastingdienst en ICT.

Wij als kinderdagverblijf geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Kinderdagverblijf de Kei bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Wij zijn wettelijk verplicht na het stopzetten van een samenwerking, uw persoonsgegevens 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
Na deze 7 jaar verklaren wij dat wij alle persoonsgegevens definitief zullen vernietigen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

- Ons privacybeleid wordt zichtbaar gemaakt op de website en hier wordt bij contracten altijd naar verwezen.
- Wij hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord.
- Wij hebben persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en installeren.
- Wij hebben een ICT’er die geregeld bij ons komt om alles up to date te houden.
- Wij hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up. 1 keer per week wordt er een back-up gemaakt en deze wordt beveiligd bewaard.
- Wij vragen altijd toestemming aan ouders/verzorgers en medewerkers voor bijv. het maken en plaatsen van foto’s
- Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer we hier schriftelijk toestemming voor hebben.
- Wij bewaren persoonsgegevens op papier achter slot en grendel, waar alleen de medewerkers bij kunnen die hiervoor bevoegd zijn.
- Wij hebben een contract gesloten met derden over uitwisseling van gegevens, alleen zij kunnen persoonsgegevens van ons krijgen.
- Wij als kinderdagverblijf verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
- Wij verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken. Het vernietigen gebeurt met het versnipper apparaat.
- Voor de financiële administratie zullen wij de persoonsgegevens 7 jaar moeten blijven bewaren na stopzetten contract. Alle overige gegevens die we niet meer nodig hebben, worden definitief vernietigd.
- Onze medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen bij een datalek.
- In een aantal gevallen zijn wij verplicht een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens kan het zo zijn dat we betrokkenen moeten informeren over de datalek en datalekken worden altijd vastgelegd.
- Medewerkers zijn op de hoogte van ons privacybeleid en zij handelen hiernaar.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies

Kinderdagverblijf de Kei gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Door een specialist gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Het gaat hierbij alleen om Cookie: Googly Analytics, naam: _utma, functie: Analytische cookie die websitebezoek meet, bewaartermijn: 2 jaar. Deze Analytics cookie wordt anoniem geplaatst waardoor deze niet aan u of uw computer kan worden gelinkt. Dit hebben we gedaan door het laatste octet van uw IP-adres te maskeren, het delen van gegevens hebben uitgezet en geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!